Liên Kết

Chia sẻ kiến thức về y tế từ tất cả các nguồn

26/062019
chửa trứng

CHỬA TRỨNG

Chửa trứng I. ĐẠI CƯƠNG – Chửa trứng (hydatidiform mole) là một biến đổi bệnh lý của nguyên bào nuôi. Bệnh đặc trưng bằng sự thoái hoá nước của các […]

26/06/2019 Giang San Liên Kết