Nhà Thuốc

SPCIAFIL

Cơ chế tác dụng

Chất ức chế thuận nghịch chọn lọc trên GMP vòng – chuyên biệt trên phosphodiesterase tuýp 5 (PDE5)